تبلیغات
مهندسی کامپیوتر - چارت دروس کارشناسی نرم افزار

نوع مطلب :چارت دروس کارشناسی نرم افزار ،

 نام درس   -   تعداد واحد   -   پیشنیاز   -   همنیاز

دروس عمومی :

معارف اسلامی 2                         <>                   2 واحد

انقلاب اسلامی و ریشه های آن      <>                   2 واحد

تاریخ اسلام                                <>                    2 واحد

متون اسلامی ( آموزش عربی )       <>                   2 واحد

تربیت بدنی 2                              <>                   1 واحد

دروس پایه :

آمار و احتمالات مهندسی              <>                    2 واحد       <>    آمار و احتمالات 1

ریاضی مهندسی                         <>                    2 واحد       <>    معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل                      <>                    2 واحد       <>    ریاضی عمومی

ریاضی گسسته                          <>                    2 واحد       <>    ریاضی عمومی

دروس اصلی :

زبان ماشین و اسمبلی                 <>                    2 واحد

زبان تخصصی نرم افزار                  <>                    3 واحد


طراحی الگوریتم                           <>                    3 واحد


شیوه ارائه مطلب                        <>                    2 واحد

برنامه سازی سیستم                  <>                    3 واحد       <>   زبان ماشین و اسمبلی

مهندسی نرم افزار                       <>                    3 واحد    

آز مهندسی نرم افزار                    <>                    1 واحد      <>  مهندسی نرم افزار

معماری کامپیوتر                          <>                    2 واحد      <>  زبان ماشین، مدار منطقی

آز معماری کامپیوتر                       <>                    1 واحد      <>  معماری کامپیوتر

دروس تخصصی اجباری :

هوش مصنوعی                           <>                    3 واحد     <>   طراحی الگوریتم

شبیه سازی کامپیوتر                    <>                    3 واحد     <>   مهندسی نرم افزار

گرافیک کامپیوتری ( 1 )                 <>                    3 واحد

مهندسی اینترنت                         <>                    3 واحد  

مباحث ویژه                                 <>                    3 واحد 

پروژه نرم افزار                              <>                    3 واحد 

کارآموزی                                    <>                     3 واحد 

دروس تخصصی اختیاری :

سیستم عامل شبکه                     <>                    2 واحد  

کارگاه سیستم عامل شبکه            <>                    2 واحد      <>  سیستم عامل شبکه

نصب و راه اندازی شبکه                 <>                    2 واحد      <>  سیستم عامل شبکه

طراحی صفحات وب                       <>                    3 واحد      <>  مهندسی اینترنت

سیستمهای خبره                         <>                    3 واحد      <>  هوش مصنوعی

طراحی زبانهای برنامه نویسی         <>                    3 واحد      <>  برنامه سازی سیستم، طراحی الگوریتم

گرافیک کامپیوتری ( 2 )                  <>                    3 واحد      <>   گرافیک کامپیوتر ( 1 )

ایجاد بانکهای اطلاعاتی                  <>                    3 واحد  

طراحی سیستمهای شی گرا          <>                    3 واحد  

اصول برنامه نویسی توصیفی           <>                    3 واحد       <>  طراحی زبانهای برنامه نویسی

برنامه نویسی همروند                    <>                    3 واحد       <>  طراحی زبانهای برنامه نویسی

از مجموع دروس تخصصی اختیاری، باید 12 واحد گذرانده شود

                                                                                                         منبع:http://www.karshenasi.com