تبلیغات
مهندسی کامپیوتر - دروس پیش نیاز دانشگاهی ( جبرانی ) خاص کاردانی پیوسته

دروس پیش نیاز دانشگاهی ( جبرانی ) خاص کاردانی پیوسته

 

نوشته شده توسط:مدیر

به دلیل تقاضاهای فراوان شما و همچنین کمبود اطلاعات دقیق دوستان در رابطه با آئین نامه های آموزشی دوره های کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، بر آن شدم تا بخشی از اطلاعات بخشنامه موسسات اموزش عالی را در قالب پستهای متعدد در اختیار شما قرار دهم. منتظر پستهای بعدی در این رابطه باشید.

 

دروس پیش نیاز دانشگاهی ( جبرانی ) خاص کاردانی پیوسته

برای جبران كمبودها و تقویت پایه پذیرفته شدگان در دوره دو ساله كاردانی پیوسته و باهدف ایجاد هماهنگی فعالیت های آموزشی مراكز تابعه، دروس پیش نیاز دانشگاهی كه شامل دو بخش بشرح ذیل  می باشد :

دروس پیش نیاز دانشگاهی ( عمومی )

با توجه به اهمیت آشنایی بیشتر دانشجویان بازبان خارجی وتقویت پایه علمی آنان، گذرانیدن 2 واحد نظری  درس زبان خارجی پیش نیاز دانشگاهی مطابق برنامه درسی (به شرح ذیل) برای كلیه پذیرفته شدگان الزامی است .

سرفصل درس زبان خارجی ( پیش نیاز دانشگاهی )

الف - مرور زبان 1 و 2 دبیرستان با استفاده از دروس 1 تا 10 كتاب گرامر تالیف همكاران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی Basic English Grammar  یا هر منبع منسجم دیگر كه گروه زبان دانشگاه معادل آن را تشخیص دهد .

ب  - 10 درس از اول كتاب Basic English readings   تالیف همكاران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی یا هر منبع منسجم دیگری كه به تشخیص گروه زبان دانشکده برابر با آن باشد.

تبصره: شورای آموزشی و پژوهشی به پیشنهاد گروه آموزشی زبان خارجی هریك از مراكزمی تواند با برگزاری آزمون ویژه، دانشجویانی را كه حد نصاب نمره قبولی ( حداقل 12) را كسب می نمایند از گذرانیدن درس زبان خارجی پیش نیاز دانشگاهی معاف نماید. بدیهی است نمره اخذ شده در آزمون ویژه، در كارنامه دانشجو درج  نخواهد شد، و صرفاً در پرونده تحصیلی دانشجو ثبت می گردد

 كلیه پذیرفته شدگان دیپلمه نظام قدیم و شاخه كاردانش نظام جدید كه درس مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی به ارزش 2 واحد ( 1 واحد نظری + 1 واحد عملی) را در دوره متوسطه نگذرانیده اند موظف به گذرانیدن این درس می باشند .

تبصره : شورای آموزشی و پژوهشی به پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط می تواند با برگزاری آزمون ویژه ، دانشجویانی را كه حد نصاب نمره قبولی ( حداقل 12) را كسب می نمایند از گذرانیدن درس مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی پیش نیاز دانشگاهی معاف نمایند.

تذكر:  پذیرفته شدگانی كه مدركی دال بر گذرانیدن درس مبانی كامپیوتر ( در خارج از دوره متوسطه ) را ارائه می نمایند در صورتی از گذرانیدن این درس معاف خواهند بود كه حد نصاب نمره قبولی آزمون ویژه را نیز كسب نمایند .

تذكر:  نمره اخذ شده در آزمون ویژه در كارنامه دانشجو درج نخواهد شد، و صرفا ً‌در پرونده تحصیلی  دانشجو ثبت می گردد.

دروس پیش نیاز دانشگاهی پایه و اختصاصی

كلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی (سال تحصیلی 87- 86  و بعدازآن) در رشته هایی كه یك یا هردو درس پایه  ریاضی3 و فیزیك 2 درعناوین آزمون دروس اختصاصی آنها وجود داشته است، درصورت عدم كسب حد نصاب (50%) نمره خام دروس مذكور، موظف به گذرانیدن دروس ریاضی و فیزیك پیش نیاز دانشگاهی هریك به ارزش 2 واحد نظری و متناسب با نیاز رشته تحصیلی خود خواهند بود.

ارایه دروس پیش نیاز دانشگاهی بنا به تشخیص شورای آموزشی و پژوهشی مراكز برای سایر عناوین آزمون دروس اختصاصی موكول به داشتن نمره خام آن دروس در آزمون ورودی همان سال تحصیلی می باشد . و طبق ماده 12 آیین نامه آموزشی پذیرفته شدگانی كه نمره خام آنها كمتر ازحد نصابی باشد كه شورای آموزشی  مركز پذیرنده برای آن عنوان درسی ،  تعیین نموده موظف به گذرانیدن آن درس پیش نیاز دانشگاهی خواهند بود.

یادآوری : شایسته است با توجه به اختیارات مصرحه  در ماده 12 آیین نامه آموزشی و رقابتی شدن آزمون سراسری در پذیرش دیپلم های شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش دقت به عمل آید برای هریك از دروس پیش  نیاز اختصاصی دلیل موجه ارایه شود  وبرای تصمیم گیری درمورد بند 2-2 نكات ذیل مورد توجه قرار گیرد  :

الف : حد نصاب تشكیل كلاس وجود داشته باشد .

ب  : دروسی به عنوان پیش نیاز دانشگاهی انتخاب گردد كه نقش بیشتری در تقویت  بنیه علمی و پایه درسی دوره مورد نظر ایفاد نماید.

 ج : تعداد واحد دروس پیش نیاز  دانشگاهی كه برای هر رشته (اعم از عمومی ،پایه و اختصاصی) تعیین می گردد از 14 واحد تجاوز  نكند.

تذكر:  حد نصاب لازم برای تشكیل كلیه كلاس های پیش نیاز دانشگاهی حداقل 12 نفر می باشد .

تذكر: از اعزام پذیرفته شدگان برای گذرانیدن دروس پیش نیاز دانشگاهی اختصاصی به هنرستان ها جداً خودداری گردد ، زیرا مجوز قانونی وجود ندارد.

نحوه اجرای دروس پیش نیاز دانشگاهی ( جبرانی )

طبق تبصره 1 ذیل ماده 12 آیین نامه آموزشی تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، ریز مواد ، نحوه ارایه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی مركز است .

طبق تبصره 3 ذیل ماده 12 آیین نامه آموزشی ارایه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در مركز از هر حیث مانند دروس دوره و تابع مقررات آموزش عالی است .

یادآوری:  واحد های پیش نیاز دانشگاهی ارایه شده جزو واحدهای هر نیمسال تحصیلی محسوب می شود و مجموع واحدهای پیش نیاز دانشگاهی و واحدهای دوره دریك نیمسال تحصیلی نباید از 20 واحد تجاوز نماید. ( مگر در مواردی كه معدل دانشجوی در نیمسال قبلی 17 و یا بالاتر و یا در نیمسال آخر و در شرف فارغ التحصیلی باشد ، می تواند حداكثر 24 واحد درسی را انتخاب نماید.)

 یادآوری :  ساعات تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی به ازای هر واحد نظری 1 ساعت وهر واحدعملی 2 تا 3 ساعت در هفته ( با نظر شورای آموزشی)  می باشد .

نمره دروس پیش نیاز دانشگاهی كه لازم است  در طول نیمسال تحصیلی كلاس درس برای آن تشكیل شود در كارنامه دانشجو درج  و در میانگین نمرات پایان نیمسال تحصیلی وهمچنین در میانگین كل نمرات دانشجو محاسبه می شود. و در مشروطی ، قبولی یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد .

طبق تبصره 4 ذیل ماده 12 آیین نامه آموزشی به حداكثر طول سنوات تحصیلی دانشجویانی كه حداقل 8 واحد پیش نیاز دانشگاهی را گذرانیده باشند ، یك نیمسال تحصیلی اضافه می شود.

  یادآوری  : طبق ماده 13 آیین نامه آمورشی حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته 3 سال است .

  یاد آوری : به استناد نامه شماره ...  پذیرفته شدگان ازسال 1385 به بعد كه درایام تحصیلات خود از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و موفق  به اتمام تحصیلات  خود درحداكثر3سال ( 6 نیمسال تحصیلی ) نمی شوند ، حق ادامه تحصیل ندارند . درموارد خاص (اعم از دوره شبانه، گذرانیدن بیش از 8 واحد دروس پیش نیاز دانشگاهی و اجازه كمیسیون موارد خاص ) می توانند صرفا" ازیك نیمسال تحصیلی به عنوان افزایش سنوات تحصیلی برای اتمام دروس خود استفاده نمایند.

یادآوری : دانشجویان پسر دارای معافیت دایم ازخدمت نظام وظیفه  ویا دانشجویان دختركه با اخذ دروس پیش نیاز دانشگاهی ، مشمول تبصره 4 ذیل ماده 12 آیین نامه آموزشی و یا بند الف 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی كمیسیون موارد خاص نیز شده اند، برای اتمام دروس و كسب معدل 12 می توانند حداكثر از 8 نیمسال تحصیلی برای دوره روزانه وحداكثر از 9 نیمسال تحصیلی برای دوره شبانه به عنوان حداكثر سنوات استفاده نمایند.

ارایه كلیه دروس پیش نیاز دانشگاهی تعیین شده در نیمسال اول تحصیلی الزامی نمی باشد ،  با رعایت پیش نیاز بودن دروس مورد بحث نسبت به سایر دروس دوره ، می توان دروس مذكور را در نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی بعد  ارایه نمود.

درصورتی كه دانشجویی ازیك درس پیش نیازدانشگاهی ، نمره قبولی را كسب ننماید، مركز می تواند در نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی بعد با نظر گروه آموزشی مربوط درس مرتبط بعدی را به صورت هم نیاز ارایه نماید.

                                                                                                                منبع: www.karshenasi.comCialis canada
دوشنبه 9 مهر 1397 12:05 ب.ظ

Position nicely utilized..
cialis manufacturer coupon usa cialis online tadalafil 5mg can i take cialis and ecstasy overnight cialis tadalafil buy name brand cialis on line generic cialis pro click now buy cialis brand walgreens price for cialis prices for cialis 50mg
drugs for sale in uk
یکشنبه 1 مهر 1397 10:59 ق.ظ

Amazing material. With thanks.
canadian medications pharmacy canadian medications online canadian discount pharmacies in canada trust pharmacy canadian is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies stendra candida viagra canadian online pharmacies legal pharmacy times canada medications buy
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:50 ب.ظ

Amazing information. Thanks.
cialis billig cialis price thailand cialis lilly tadalafi price cialis best bulk cialis we like it cialis price order cialis from india buy brand cialis cheap we recommend cialis best buy buy online cialis 5mg
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:18 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
where to buy cialis in ontario cialis daily new zealand cialis 20mg preis cf cialis online nederland only best offers 100mg cialis enter site 20 mg cialis cost buy original cialis cialis e hiv cialis manufacturer coupon tadalafil 20 mg
http://viabiovit.com/viagra-for-man.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:52 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
how do i order viagra online generic pharmacy online getting viagra uk how do i order viagra online buy generic viagra uk buy sildenafil tablets online buy viagra uk pharmacy order viagra online buy viagra online uk next day delivery buy sildenafil online uk
cost of cialis in usa
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:27 ق.ظ

Whoa tons of terrific facts!
sialis cialis 50 mg soft tab cialis 20 mg prezzo cialis a buon mercato canadian cialis cialis efficacit if a woman takes a mans cialis we recommend cialis best buy rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online nz
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:06 ب.ظ

Truly tons of good knowledge!
cialis purchasing cialis 10 doctissimo buy name brand cialis on line recommended site cialis kanada cialis tadalafil chinese cialis 50 mg cialis pills price each cialis tablets australia cialis 30 day sample cialis prezzo al pubblico
crediton org ua
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:04 ق.ظ
деньги онлайн срочно на карту
онлайн займы на банковскую карту срочно
займ на карту украина без звонков
кредит онлайн без отказа украина
онлайн займы круглосуточно без отказа
деньги в долг круглосуточно на карту
кредит онлайн без паспорта украина
спортивна резинка
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 01:30 ب.ظ
еспандер резинка купити
где купить резинки для фитнеса
резинка для фитнеса купить украина
цена
фитнес резинка для новичков
спортивная резинка купить
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:15 ب.ظ

Incredible tons of fantastic tips!
cheap viagra online uk where can i buy viagra over the counter find viagra cheap viagra online uk sildenafil viagra online uk buy viagra uk online pharmacy usa viagra how to buy viagra without seeing a doctor viagra uk buy online
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:53 ب.ظ

With thanks! I appreciate this.
how to purchase cialis on line online prescriptions cialis cialis generic availability cialis for daily use cialis usa cost cialis generic tadalafil buy cost of cialis cvs cialis para que sirve buy cheap cialis in uk female cialis no prescription
dominations hack
شنبه 5 اسفند 1396 08:00 ق.ظ
با تشکر، من اخیرا برای مدت طولانی اطلاعاتی را درباره این موضوع جستجو کرده ام و بزرگترین شماست
من تا کنون کشف کرده ام با این حال، چه چیزی در مورد نتیجه گیری؟ آیا در مورد این منبع اطمینان خاطر دارید؟
genies and gems cheats
جمعه 4 اسفند 1396 11:35 ب.ظ
من با تمام مفاهیم که به شما ارائه کرده ام موافقم
پست. آنها بسیار متقاعد کننده هستند و قطعا می توانند
کار با اینحال، پست ها برای مبتدیان بسیار کوتاه هستند.

ممکن است لطفا آنها را از زمان بعد گسترش دهید؟
از پستتان ممنونم.
Arlette
جمعه 17 آذر 1396 09:46 ب.ظ
Amazing blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost
on everything. Would you suggest starting with a free platform like Wordpress
or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..
Any ideas? Thanks a lot!
Maryann
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:50 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will make sure to bookmark it and come back to
read more of your useful information. Thanks for the post.
I'll definitely comeback.
Chu
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:27 ب.ظ
You could certainly see your skills within the work you
write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
Always follow your heart.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 05:13 ب.ظ
آیا سایت شما صفحه تماس دارد؟ من وقت دشوار پیدا کردن آن را دارم، اما من می خواهم به شما یک ایمیل بسپارم.
من بعضی از ایده های خلاقانه برای وبلاگ شما دارم که ممکن است علاقه مند به شنیدن باشد.
در هر صورت، وبلاگ بزرگ و من منتظر دیدن آن در طول زمان توسعه.
What causes burning pain in Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:31 ب.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you
know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:01 ب.ظ
واکنش مؤثر به این موضوع با استدلال های واقعی و توضیح
همه چیز در مورد آن.
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:34 ق.ظ
آیا تا به حال در حال انتشار یک کتاب یا نویسنده مهمان در سایت های دیگر هستید؟
من یک وبلاگ مبتنی بر همان اطلاعاتی که شما در آن بحث می کنید
واقعا می خواهم برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. من می دانم خوانندگان من از شما لذت می برند
کار اگر شما حتی از راه دور علاقه مند هستید، احساس راحتی کنید
برای من یک ایمیل بفرست.
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:55 ق.ظ
من نمی دانم آیا این فقط من یا هر کس دیگری است که با آن روبرو هستیم
مسائل مربوط به وبلاگ شما. به نظر می رسد برخی از متن نوشته شده در پست های شما در حال اجرا هستند
خاموش روی صفحه می توانید نظر دیگری را برای دیگران بگذارید و اجازه دهید
من می دانم اگر این اتفاق می افتد به آنها نیز؟ این ممکن است با وبسایت من باشد
مرورگر، زیرا من این را پیش از این داشته ام. با تشکر
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:19 ق.ظ
بخش جذاب از محتوا. من فقط بر روی وب سایت شما و
در سرمایه ی سرمفتش خاصی که ادعا می کنم به دست آورده ام
در واقع وبلاگ شما پست های وبلاگ شما را دوست داشت به هر حال من به افزایش شما موافقم و حتی موفقیت شما به طور مداوم به سرعت دسترسی پیدا خواهید کرد.
chaturbate hack token generator
چهارشنبه 15 شهریور 1396 04:11 ق.ظ
سلام، فقط می خواستم ذکر کنم، من این مقاله را دوست داشتم.
عملی بود در حال ارسال پست!
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 10:22 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've
truly enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
Roxanna
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:03 ب.ظ
Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you been blogging for?
you make running a blog glance easy. The total look
of your site is wonderful, as neatly as the content material!
maricela3barrera85.wordpress.com
شنبه 7 مرداد 1396 10:05 ب.ظ
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I find It
really useful & it helped me out much. I hope to offer one thing again and aid others like
you aided me.
Marcy
جمعه 16 تیر 1396 07:26 ب.ظ
It is the best time to make a few plans for the
future and it's time to be happy. I have read this submit and if I may just I wish to counsel you few interesting things or
suggestions. Maybe you could write subsequent articles
relating to this article. I want to read more issues approximately it!
at home std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 04:07 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین اصل آیا نه کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا تا پایان مجذوب.
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:32 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
در آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از
برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی به پر همه کسانی شکاف.

که شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا
بود تحت تاثیر قرار داد.
Klara
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:41 ب.ظ
It's remarkable designed for me to have a web site, which is valuable in support of my knowledge.

thanks admin
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30